dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerخدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و تهیه نقشه رودخانه های محدوده شهرستان شبستر
عنوان پروژه : خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و تهیه نقشه رودخانه های محدوده شهرستان شبستر

این طرح شامل 150 کیلومتر از طول رودخانه ها و مسیل های شهرستان شبستر بوده و  عملیات نقشه برداری و تعیین حدود بستر و حریم شاخه های تعیین شده را شامل می شود.

نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1397/02/30
مدت قرارداد : 8 ماه
اهداف پروژه :
 • تهیه نقشه رودخانه ها و مسیل­های محدوده رودخانه های شبستر
 • تعیین بستر و حریم مسیل­های محدوده رودخانه های شبستر
اجزای پروژه :
 • نقشه برداری رودخانه ها و مسیل ها در محدوده طرح
 • بررسی دبی های عبوری از رودخانه ها و مسیل ها
 • مطالعات مورفولوژیکی رودخانه ها و مسیل ها
 • مطالعات هیدرولویکی رودخانه ها و مسیل ها
 • تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها با لحاظ نتایج مطالعات مورفولوژیکی، هیدرولیکی، حقوقی و تطبیق میدانی
 • شبستر1
 • شبستر2
 • شبستر3
 • شبستر4
 • شبستر5
پروژه های درحال انجام