dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerطرح مطالعات تعیین بستر و حریم، ساماندهی و اصلاح مسیر و کنترل سیلاب مسیل‌های عبوری از محدوده اراضی شر
عنوان پروژه : طرح مطالعات تعیین بستر و حریم، ساماندهی و اصلاح مسیر و کنترل سیلاب مسیل‌های عبوری از محدوده اراضی شرکت ارس تارلا امیر واقع در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس با هدف توسعه اقتصادی در منطقه پس از طی مراحل اداری و قانونی سایتی را به منظور احداث گلخانه در محدوده اراضی دشت گلفرج به شرکت ارس تارلا امیر واگذار نموده است. با توجه به اینکه احداث طرح گلخانه در این سایت مستلزم ایجاد تاسیسات و سرمایه گذاری های هنگفت می باشد، لذا ضرورت داشت تا مطالعات تعیین بستر و حریم، ساماندهی و اصلاح مسیر و کنترل سیلاب مسیل‌های عبوری از محدوده اراضی شرکت ارس تارلا امیر انجام شود تا هم از نظر خطر خسارات سیلاب شبکه آبراهه های طبیعی کاملاً ایمن و هم از نظر ملاحظات فنی و حقوقی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل ها و سایر مجاری آبی، قابل توجیه باشد تا اداره منابع آب و شرکت آب منطقه ­ای مجوز لازم برای طرح مذکور را صادر نماید.

نام کارفرما : شرکت ارس تارلا امیر
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1397/01/15
مدت قرارداد : 5 ماه
اهداف پروژه :
  • تعیین بستر و حریم مسیل­های محدوده اراضی واگذاری به شرکت ارس تارلا امیر
  • ساماندهی و اصلاح مسیر مسیل­های محدوده اراضی
  • ارائه طرح کنترل سیلاب مسیل­های محدوده اراضی
اجزای پروژه :
  • بررسی رواناب حوضه‌های مشرف به محدوده سایت گلخانه صنعتی به منظور هدایت و تخلیه جریان سطحی به آبراهه و یا زهکش‏های طبیعی دیگر
  • برآورد رواناب مسیل­های محدوده طرح و انجام مطالعات هیدرولیکی به منظور تعیین پهنه سیلاب، حدود بستر مسیل­ها و حریم مربوط به آن
  • ارائه طرح ساماندهی مسیل­های محدوده اراضی طرح به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی و مزاحمت برای امور عمرانی و احداث تاسیسات جدید
  • ارس تارلا1
  • ارس تارلا2
  • ارس تارلا3
  • ارس تارلا امیر4
پروژه های درحال انجام