dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerطرح ساماندهی و کانالیزاسیون مسیل الهی پرست تبریز
عنوان پروژه : طرح ساماندهی و کانالیزاسیون مسیل الهی پرست تبریز

ساماندهی، کنترل سیلاب و زیباسازی رودخانه های عبوری از محدوده های شهری در کاهش خطرات و خسارات سیلابهای احتمالی و نیز ایجاد چشم انداز مناسب و زیبای شهری نقش بسزایی ایفا می کند. در این راستا، شهرداری منطقه 2 تبریز نیز ساماندهی و کانالیزاسیون بازه های از مسیل الهی پرست در محدوده میدان شهید رجایی تا پشت هتل شهریار را در سال 1392به این مشاور ابلاغ نمود.

نام کارفرما : شهرداری منطقه 2 تبریز
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 92/10/16
مدت قرارداد : 3 ماه
اهداف پروژه :
  • ساماندهی مسیل الهی پرست در محدوده میدان رجایی تا پشت هتل شهریار با نگرش کنترل و کاهش خطرات سیل
اجزای پروژه :
  • اصلاح و مرمت دیوارهای سنگی کانال موجود به ارتفاع 2 تا 3.5 متر برای انتقال سیلابهای تا 25 ساله
  • ایجاد بستر دوم به عرض کلی 5/4 متر و ارتفاع مفید 1 تا 5/1 متر با احداث دیواره سنگی سیمانی برای تخلیه سیلابهای با دوره برگشت تا 100 ساله
  • طراحی کالورت پایین دست به عرض 6 متر و ارتفاع 3 متر در تقاطع با خیابان الهی پرست
  • الهی پرست
  • الهی پرست
  • الهی پرست
  • الهی پرست
پروژه های درحال انجام