dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات اضطراری امکانسنجی صدور مجوز طرح کانالیزاسیون، کنترل سیلاب و زیباسازی بستر و حریم صوفی چای
عنوان پروژه : مطالعات اضطراری امکانسنجی صدور مجوز طرح کانالیزاسیون، کنترل سیلاب و زیباسازی بستر و حریم صوفی چای

بناب از دیر باز از یک موقعیت ممتــــاز جغرافیائـــی برخوردار بوده و راههای بزرگ تجارتـی و کاروانی از آذربایجان به بین النهرین، شامات، حجاز و غرب کشــور از آن عبور می کرده اسـت و امروزه نیز با قرار گرفتن در نقطه تلاقی محورهای اصلی آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و عتبات عالیات و دسترسی به راههای آهن و هوائی بر موقعیت استراتژیک آن افزوده شده است و همیشه به عنوان یک شهر مطرح در شمال غربی کشور مــورد توجه قرار گرفته است.

ساماندهی و زیباسازی رودخانه های عبوری از محدوده های شهری در ایجاد چشم انداز مناسب و زیبای شهری نقش بسزایی ایفا می کند. در این راستا، شهرداری بناب نیز ساماندهی رودخانه صوفی چای را در برنامه کاری خود قرار داده و انجام مطالعات کانالیزاسیون، کنترل سیلاب و زیباسازی بستر و حریم بازه ای از رودخانه صوفی چای در محدوده شهری را در سال 1391 به این مشاور ابلاغ نمود.

نام کارفرما : شهرداری بناب
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 91/12/19
مدت قرارداد : 2 ماه
اهداف پروژه :
  • ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه
  • زیبا سازی بستر و حریم و حاشیه رودخانه در محدوده تعریف شده
  • احداث تفرجگاه عمومی و ایجاد چشم انداز مناسب و زیبا
اجزای پروژه :
  • طراحی دایک خاکی ساحلی با پوشش فضای سبز و ریپ راپ
  • پوشش سنگچین 1.5 متر از ارتفاع دایک از تراز کف
  • احداث سکوی افقی به عرض 1.5 متر در بدنه دایک و پوشش فضای سبز در مابقی ارتفاع دایک
  • صوفی چای بناب
  • صوفی چای بناب
  • صوفی چای بناب
  • صوفی چای بناب
پروژه های درحال انجام