dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerمطالعات طرح تعیین بستر و حریم و ساماندهی و اصلاح مسیر مسیل های عبوری از محدوده اراضی شرکت فرو آلیاژ
عنوان پروژه : مطالعات طرح تعیین بستر و حریم و ساماندهی و اصلاح مسیر مسیل های عبوری از محدوده اراضی شرکت فرو آلیاژ ارس واقع در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

واگذاری اراضی به شرکت فرو آلیاژارس و بررسی امکان صدور مجوز به انحراف مسیل های محدوده استعلامی منوط به نقشه برداری وتعیین بستر وحریم و انجام مطالعات امکان سنجی انحراف و ارایه طرح مطالعاتی بوده و به همین منظور شرکت فروآلیاژ ارس انجام خدمات طرح مطالعات تعیین بستر وحریم وساماندهی واصلاح مسیر مسیل های عبوری از محدوده اراضی مورد درخواست خود را به مهندسین مشاور آذربولاق تبریز واگذار نمود. مسیل های مورد مطالعه در شهرستان جلفا و در محدوده اراضی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس و در حوضه آبریز رودخانه مرزی ارس (حوضه خزر) قرار دارد.

نام کارفرما : شرکت فرو آلیاژ ارس
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1393/10/10
مدت قرارداد : 3 ماه
اهداف پروژه :
  • تهیه نقشه های توپوگرافی، تعیین بستر و حریم و ارائه طرح انحراف و اصلاح مسیر مسیلهای موجود در محدوده اراضی شرکت فروآلیاژ ارس
اجزای پروژه :
  • تهیه نقشه های توپوگرافی از مسیلهای موجود در محدوده اراضی شرکت فروآلیاژ ارس به مساحت .... هکتار
  • تعیین بستر و حریم مسیلهای مورد نظر بطول حدود ... کیلومتر
  • ارائه طرح انحراف و اصلاح مسیر مسیلهای مورد نظر
  • فروآلیاژ 3
  • فروآلیاژ 4
  • فروآلیاژ 1
  • فروآلیاژ 2
پروژه های درحال انجام