dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerطرح ساماندهی، کنترل سیلاب و زیباسازی بستر و حریم رودخانه اوجان چای در محدوده ای از شهرستان بستان آبا
عنوان پروژه : طرح ساماندهی، کنترل سیلاب و زیباسازی بستر و حریم رودخانه اوجان چای در محدوده ای از شهرستان بستان آباد

.................

نام کارفرما : شهرداری بستان آباد
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1394/3/21
مدت قرارداد : 5 ماه
اهداف پروژه :
  • تهیه طرح کانالیزاسیون و دیواره­ سازی بانگرش زیباسازی بستر وحریم وایجاد چشم انداز وتفرجگاه مناسب عمومی با انجام مطالعات دقیق فنی و حقوقی در محدوده مورد نظر شهرداری در رودخانه اوجان چای
  • در خواست اجاره بستر مازاد حاصل از اجرای دیواره مصوب برای کاربریهای فضای سبز و گردشگری و چشم انداز زیبای طبیعی و شهری بر اساس ماده 10 آئین نامه 1379 مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ومسیلها و انهار و ... مصوب هیئت وزیران.
اجزای پروژه :

...................

  • اوجان چای 1
  • اوجان چای 2
  • اوجان چای 3
  • اوجان چای 4
  • اوجان چای 5
پروژه های درحال انجام