dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانهdividerپروژه مطالعات مرحله اول ودوم حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه مرزی ارس در محدوده میله مرزی 24/1 تا م
عنوان پروژه : پروژه مطالعات مرحله اول ودوم حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه مرزی ارس در محدوده میله مرزی 24/1 تا میله مرزی 24/2 به منظور امکان سنجی اخذ مجوز احداث دیواره ساحلی و اجاره بستر مازاد برای کاربری آبزی پروری

 اعمال ماده 10 آیین نامه 1379 مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها مصوب هیأت وزیران مبنی برمطالعه و احداث دیواره کنترل سیلاب و بهره برداری از بستر مازاد پشت دیواره برای کاربری های متناسب با شرایط فنی، زیست محیطی و قانونی رودخانه یکی از راهکارهای اصلی در جلب مشارکت مردمی در مطالعه و اجرای طرح های حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه ها از جمله رودخانه های مرزی است. از اینرو شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با هماهنگی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس و اداره کل شیلات استان، پروژه مطالعاتی امکان سنجی احداث دیواره ساحلی رودخانه ارس در محدوده میله مرزی 24/1 را به منظور حفظ و تثبیت بستر و کناره این رودخانه و حسب الاقتضاء صدور اجازه بهره برداری از بستر مازاد پشت دیواره با هزینه نهاد مردمی متقاضی (شرکت آذرآبادجویان ارس) مورد توجه قرار داده است تا پس از تهیه طرح و تصویب آن در نهادهای متولی از جمله کمیته هماهنگی رودخانه های مرزی، طرح مصوب با هزینه شرکت متقاضی اجرا و بستر مازاد در اجرای ماده 10 آیین نامه 1379 برای کاربری پرورش ماهیان سردابی به صورت اجاره طبق مقررات به آن شرکت واگذار گردد.

نام کارفرما : شرکت آذرآباد جویان ارس
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1393/7/5
مدت قرارداد : 6 ماه
اهداف پروژه :
 • تثبیت کناره رودخانه مرزی ارس در طرف ایران در محدوده میله های مرزی 24/1 تا 24/2 طبق نقشه های پروتکل 1975
 • امکان سنجی استقرار کاربری پرورش ماهیان سردابی در بستر مازاد حاصل از اجرای طرح
 • امکان سنجی تامین آب مورد نیاز برای کاربری آبزی پروری
اجزای پروژه :
 • دایک خاکی با تراکم 95 درصد به ارتفاع 1.5 تا 2.5 متر
 • حفاظت شیروانی دایک با پوشش سنگ چین
 • حفاظت پنجه دایک با قلوه سنگ
 • مساحت بستر مازاد ایجاد شده پس از اجرای طرح : 28 هکتار
 • آذرآبادجویان1
 • آذرآبادجویان2
 • آذرآبادجویان3
 • آذرآبادجویان4
 • آذرآبادجویان5
پروژه های درحال انجام