dividerپروژهdividerپروژه های امور نظارتdividerنظارت بر عملیات اجرایی احداث دایک ساماندهی در رودخانه مرزی ارس حدفاصل میله مرزی 24/1 تا 24/2
عنوان پروژه : نظارت بر عملیات اجرایی احداث دایک ساماندهی در رودخانه مرزی ارس حدفاصل میله مرزی 24/1 تا 24/2

مطالعات مرحله اول و دوم طرح حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه مرزی ارس در محدوده میله مرزی 24/1 تا میله مرزی 24/2 قبلا توسط شرکت آذربولاق تبریز به انجام رسیده و به تصویب نهادهای متولی مربوطه رسیده بود که پس از اخذ مجوز احداث و با توافق به عمل آمده با شرکت آذرآبادجویان ارس، خدمات مهندسی نظارت (مرحله سوم) بر اجرای طرح مصوب نیز به شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز واگذار گردید.

نام کارفرما : شرکت آذرآبادجویان ارس
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ قرارداد : 1395/4/20
مدت قرارداد : 8 ماه
اهداف پروژه :
 • نظارت بر اجرای صحیح تثبیت کناره رودخانه مرزی ارس در طرف جمهوری اسلامی ایران در محدوده میله مرزی 24/1 تا میله مرزی 24/2
اجزای پروژه :
 • دایک خاکی با تراکم 95 درصد به ارتفاع 1.5 تا 2.5 متر
 • حفاظت شیروانی دایک با پوشش سنگ چین
 • حفاظت پنجه دایک با قلوه سنگ

 

 • نظارت آذرآبادجویان
 • نظارت آذرآبادجویان
 • نظارت آذرآبادجویان
 • آذرآبادجویان1-3
 • آذرآبادجویان2-3
 • آذرآبادجویان3-3
 • آذرآبادجویان4-3
 • آذرآبادجویان5-3
پروژه های درحال انجام