dividerپروژهdividerپروژه های امور نقشه برداری و GIS
پروژه-های-امور-نقشه-برداری-و-GIS

مهندسی نقشه‌برداری با گرایش های مختلف، به اندازه‌گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض طبیعی و غیرطبیعی روی سطح زمین می پردازد. سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیز یک سامانه رایانه­ ای برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی-مکانی را داراست. مطالعه پروژه های مهندسی رودخانه، آبیاری و زهکشی، انتقال و تامین آب و غیره بدون وجود نقشه­ های دقیق و اطلاعات جغرافیایی-مکانی میسر نیست.

از اینرو شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز بخش نقشه برداری و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) را جهت پشتیبانی بخش­های دیگر و بعنوان مکمل مطالعات راه اندازی نموده و پروژه های زیادی در این زمینه در دست بررسی و مطالعه دارد.

پروژه های درحال انجام