dividerپروژهdividerپروژه های امور مهندسی رودخانه
پروژه-های-امور-مهندسی-رودخانه

مهندسی رودخانه شاخه کاربردی از مهندسی آب می باشد که شامل مجموعه ای از فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از رودخانه ها بوده و به منظور اصلاح شرایط طبیعی آنها انجام می گیرد. هدف نهایی مهندسی رودخانه استفاده حداکثر از رودخانه ها برای تامین نیازهای آبی و به حداقل رساندن اثرات منفی و کاهش خطرات آنها می باشد. بگونه ای که باعث ایجاد شرایط مناسب و پایدار در بازه موردنظر رودخانه گردد. این اقدامات شامل طرح های تعیین حد بستر و حریم رودخانه، ساماندهی و حفاظت از رودخانه ها بمنظور افزایش ظرفیت عبور جریان و کنترل میزان فرسایش در سواحل و بستر رودخانه با استفاده از اجرای سازه های طولی و عرضی در مسیر رودخانه می باشد.

علاوه بر موارد فوق شرکت مهندسین مشاور آذربولاق تبریز اهمیت زیادی به پروژه های احیا، بازسازی و زیباسازی رودخانه های داخل شهری که مورد توجه شدید شوراهای شهر و شهرداری هاست قائل بوده و بعنوان یک مشاور پیشرو در این زمینه شناخته شده است.

پروژه های درحال انجام