علی اطاعت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

بهرام صاحبقرانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر امور مهندسی رودخانه

 

 

صبا زمانی
عضو هیئت مدیره
 
محمدتقی ستاری
مشاور مدیر عامل
 

 

 

 


پروژه های درحال انجام