نام و نام خانوادگی

تحصیلات محل و تاریخ اخذ مدرک سال شروع فعالیت سمت عکس
محمود سعیدان کارشناسی ارشد - مدیریت سیستم و برنامه ریزی موسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو - 1385 1358

کارشناس اجتماعی و اقتصادی

علی بایبوردی کارشناسی ارشد - مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران - 1389 1385 کارشناس هیدرولیک و طراح
محمد شهبازی کارشناسی ارشد - مهندسی سازه های آبی دانشگاه ارومیه - 1394 1394 کارشناس هیدرولیک و مورفولوژی
رویا اسمعیل زاده کارشناسی ارشد - مدیریت دولتی دانشگاه آزاد بناب - 1394 1393 کارشناس کشاورزی
سحر اهنگر زنوزی دانشجوی دکترا- مهندسی آب دانشگاه ارومیه 1394 کارشناس منابع آب
علی رضازاده جودی کارشناسی ارشد - مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد مراغه - 1394

1385

کارشناس سازه
علی ستاری دکترای اقتصاد سنجی دانشگاه آتاتورک ترکیه - 1393 1375 کارشناس اقتصادی
وحید فرشی رفیع دانشجوی دکترای عمران آب دانشگاه تبریز 1384 کارشناس سازه
الناز قلندرزاده کارشناسی ارشد - زراعت دانشگاه تبریز - 1392 1385 کارشناس کشاورزی
لیلا ستاری کارشناسی - آمار دانشگاه پیام نور تبریز - 1383 1393

- کارشناس آمار

- کارشناس اجتماعی و اقتصادی

سعید فرهودی نیا کارشناسی - معماری دانشگاه آزاد تبریز - 1392 1394 کارشناس معماری
روح الله جولانی کارشناسی - عمران دانشگاه ارومیه - 1375 1376 مهندس ناظر
اکرم یغموری کارشناسی- مهندسی تکنولوژی معماری موسسه آموزش عالی سراج-1391 1397 کارشناس معماری
فرناز نهرین دانشجوی دکترا- مهندسی آب، گرایش سازه های آبی دانشگاه تبریز - 1399 1399 کارشناس مهندسی رودخانه
سجاد هاشمی  دانشجوی دکترا - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز- 1399 1399 کارشناس آبیاری
حسین دولتی خسروشاهی کارشناسی ارشد- مهندسی عمران گرایش مهندسی آب دانشگاه آزاد مراغه-1391 1398 کارشناس رودخانه و طراح سازه های آبی
مهدی صاغی جدید دانشجوی دکترا - منابع آب دانشگاه تبریز-1399 1399 کارشناس منابع آب

پروژه های درحال انجام